Правила на наградната игра

/Правила на наградната игра
Правила на наградната игра2019-07-02T15:14:33+00:00

ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА

„Во жарот на летото со Talianetta

Член 1. – Компанија и седиште на приредувачот

Наградната игра ја организира Друштво за трговија и услуги Подравка ДООЕЛ Петровец, со седиште на адреса ул.9 бр.4 во Мултифункционална инд. зона Ќојлија, Петровец – Скопје  со ЕМБС 4276663 и  ЕДБ 4030992253046

Член 2. – Назив на наградната игра, време и место на одржување

Насловот на наградната игра е “Во жарот на летото со Talianetta “. Награднатa игра на Подравка ДООЕЛ ќе се одржи во периодот од 04.07.2019 до 31.08.2019 година на територијата на Република Северна Македонија, преку веб-сајтот www.talianetta.mk

Член 3. – Цел на наградната игра

Целта на наградната игра е рекламирње на производи од брендот на Подравка – Talianetta.

Во Наградната игра се вклучени следниве производи:

Резанци со сос од печурки 140g
Макарони наполитана 160g
Тестенини карбонара 160g
Макарони болоњезе 160g
Талијанети со 4 сирења 145g
 
Талијанети рижото со печурки 150g
Талијанети рижото со домати и моцарела160g
Талијанети рижото со пилешко и куркума 160g

Член 4. – Услови за учество во наградната игра

За да се учествува во наградната игра, треба да се купат било кои 2 производи од брендот Talianetta на Подравка – рижото или тестенини [(Талијанети рижото со печурки 150g, Талианети рижото со домати и моцарела160g, Талианети рижото со пилешко и куркума 160g) (Резанци со сос од печурки 140g., Макарони наполитана 160g.,  Тестенини карбонара 160g., Макарони болоњезе 160g., Талијанети со 4 сирења 145g.)] да се регистрирате на www.talianetta.mk со испраќање на фотографија од фискалната сметка заедно со личните податоци (име, презиме, улица, број, поштенски број, град, електронска пошта и телефонски број) на страницата преку онлајн формуларот за регистрација.

Истата фискална сметка може да биде регистрирана само еднаш. Истиот корисник во наградната игра може да учествува со повеќе фискални сметки, но не може да освои повеќе од една награда.

Право на учество во наградната игра имаат сите граѓани со живеалиште во Република Северна Македонија, освен вработените во Подравка ДООЕЛ и членови на нивното потесно семејство.

Лица под 18 години не може да учествуваат во наградната игра.

Член 5. – Награден фонд

Награди. Број на награди. Вредност на наградите во  денари. Вкупна вредност на наградите во денари.

3-ри Патување по избор + џепарлак.

Поточно, Наградниот фонд е составен од 3-ри Ваучери за патување во вредност од по 61.500,00 + џепарлак во износ од по 6.500,00ден (персоналниот данок го плаќа приредувачот) кој ќе се исплати на трансакциска сметка на добитникот.

Поединечна вредност на секоја награда (1 ваучер + џепарлак) е во вредност од 68.000,00ден., додека  Вкупната вредност на фондот на награди изнесува 204.000,00ден.. Вредноста на наградниот фонд е изразена со вклучен ДДВ.

Наградниот фонд е утврден исклучиво од производи и услуги кои добитникот не може да ги замени за пари или сличен производ и услуга кои не се наведени во наградниот фонд.

Член 6.

Извлекување на имињата на добитниците на награди и контрола на извлекувањето

Извлекувањето  на имињата на добитниците на наградите и контрола на извлекувањето на имињата на добитниците ќе се оддржи на 04.09.2019 во 10:00ч. Извлекувањето ќе го надгледува трочлена комисија од Подравка (Мислав Матејавиќ – маркетинг директор, Трајковска Даниела – директор на финасии, Емилија Ќорнакова – маркетинг менаџер, а учествуваат сите пристигнати пријави заклучно со  31.08.2019 до 23:59:59 часот.

Извлекувањето ќе се врши компјутерски во просториите на Подравка ДООЕЛ Петровец,  со адреса на ул. 9 бр. 4 Мултифункционлана инд.зона Ќојлија, Петровец – Скопје. Извлекувањето ќе го надгледува тричлена комисија и ќе биде направен записник кој ќе ги содржи имињата и презимињата и адресите на добитниците. Задолжително ќе се провери дали се исполнети барањата/условите од член 4. на овој правилник. Извлечените пријави кои нема да ги исполнат барањата/условите од член 4. на овој правилник, нема јавно да се објават, а истите ќе бидат посебно записнички утврдени.

Доколку во наградната игра се вклучат помалку учесници од бројот на награди кои се предвидени со награден фонд, ќе се доделат онолку награди колку што има и учесници.

Член 7.

Објавување на резултати од извлекувањето

Резултатите од извлекувањето на Добитниците на наградите ќе бидат објавени на 06.09.2019 на веб-сајтот www.talianetta.mk.

Рокот за превземање на наградите од наградната игра е 60 денови од денот на објавување за добиената награда.

Член 8.

Начин на превземање на наградите

Добитниците на наградите се должни во рокот определен во член 7 на овој правилник, да ги подигнат наградите (ваучерите) од просториите на Приредувачот  Подравка ДООЕЛ Петровец, со седиште на адреса ул.9 бр.4 во Мултифункционална инд. зона Ќојлија, Петровец , а останатиот дел од наградата (џепарлакот) ќе бидат исплатени од Приредувачот на транскациската сметка на добитникот, во рок од 2 работни дена од подигање на ваучерот и достава на трансакциската сметка на добитникот.

Со превземање на наградите престануваат сите обврски на Приредувачот на наrрaдната игра спрема добитниците.

Член 9.

Начин на запознавање на учесниците со правилата на наградната игра

Учесниците ќе бидат запознаени со правилата на наградната игра пред почеток на наградната игра, а по добивање на согласност од Министерство за финансии преку објава на веб страницата www.talianetta.mk. Со учество во наградната игра, учесниците ги прифаќаат обврските од правилата на наградната игра.

Член 10.

Идентификација на добитниците на награди

При превземање на наградата, сите добитници се должни да го потврдат својот идентитет со личен документ.

Член 11.

Погрешни и нерегуларни пријави 

Погрешни и не целосни пријави се неважечки и не му даваат право на сопственикот на било каква награда. Во ниту еден случај нема да бидат поделени поголем број на награди од специфицираната количина во член 5. Од овие правила.

Член 12.

Право на објавување и сопствеништво на медиумските содржини

Учесниците се согласни доколку станат добитници на некоја од наградите, нивното име, презиме, адреса, фотографија и снимен материјал Приредувачот може да ги користи во промотивни активности преку сите медиуми без надокнада со согласнот од добитникот. Исто така, Приредувачот ги задржува сите права на објавување и сопствеништво на медиумските содржини кои произлегуваат од врачувањето на наградите на добитниците. Добитникот е обврзан во целост да соработува со Приредувачот во врска со креирањето и објавувањето на содржините произлезени од наградната игра и во врска со наградната игра.

Член 13.

Право на приговор и решавање на спор

Незадоволните учесници имаат право да поднесат приговор за текот на наградната игра до Приредувачот во рок од 3 дена од објавувањето на резултатите, а Приредувачот ќе одговори на приговорот во рок од 3 дена од денот на приемот на приговорот.

Во случај на спор помеѓу оранизаторот и учесникот во наградната игра “Во жарот на летото со Talianetta” надлежен е Основниот суд во Скопје.

 Член 14.

Можност за прекин на наградната игра.

Наградната игра може да се прекине единствено во случај на виша сила по добивање согласнот од Министерство за финансии .

Член 15.

Валидност на правилата на наградната игра

Овие правила се применуваат откако Министерството за Финансии на Република Северна Македонија ќе издаде дозвола и истите ќе се објават, а важат се до завршувањето на наградната игра.